Privacybeleid

Trailfinders Ruitervakanties respecteert uw privacy. De Privacy Policy verduidelijkt de manier waarop uw persoonlijke gegevens door Trailfinders Ruitervakanties worden verzameld en verwerkt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Trailfinders Ruitervakanties. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Neem contact op
Op wie heeft onderhavige privacy policy betrekking?

Op Trailfinders Ruitervakanties BVBA, gevestigd te Waterstraat 25, 3770 in Riemst, België.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe bewaren we deze?

We verzamelen persoonlijke data over uzelf als (hoofd)boeker en over de personen waarvoor u geboekt heeft. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

Persoonlijke data welke u aan ons verstrekt:

Wanneer u boekt, of wanneer u een offerte vraagt, zullen wij uw naam, adres, emailadres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, en persoonlijke reisvoorkeuren verzamelen evenals deze van de personen waarvoor u boekt. We hebben deze informatie nodig om u de diensten die u wenst te kunnen verstrekken.

Wanneer u een boeking maakt zal u ons, naast de in het vorige punt aangehaalde gegevens, mogelijkerwijze eveneens informatie vertrekken dewelke potentieel gevoelig is zoals speciale maaltijden, eventueel medische gegevens om te reizen (bv. rolstoelgebruiker) of andere informatie zoals uw rij-gegevens, leeftijd en gewicht en bijzondere wensen. We hebben deze informatie nodig opdat uw reiswensen kunnen uitgevoerd worden en om na te gaan of we deze kunnen vervullen. Als gevolg van de aard van de dienstverlening (buitenlandse reizen) moeten we deze gegevens mogelijkerwijze delen met leveranciers buiten de Europese Economische ruimte (EER) en dit zoals omschreven in onderhavige Privacy Policy. Indien u niet wenst dat wij deze informatie van u bekomen, of wanneer u ons vraagt om (bepaalde) informatie te verwijderen, zou het kunnen dat wij niet in staat zijn om de diensten, dewelke u heeft verzocht, geheel of gedeeltelijk te verstrekken. U kan ons dan ook niet voor enige vergoeding aanspreken indien wij om deze reden de diensten die u heeft geboekt niet zouden kunnen leveren.

Indien u ons contacteert, kunnen we uw naam, email of andere correspondentie met u bijhouden.

Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, u op onze website surft of wanneer u onze reiskantoren bezoekt en u persoonlijke gegevens verstrekt maar geen boeking maakt, kunnen wij deze gegevens bijhouden voor een beperkte tijd.

Teneinde uw gegevens actueel, accuraat en volledig te houden, danken wij u om ons op de hoogte te houden wanneer er iets gewijzigd dient te worden.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Trailfinders gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Trailfinders ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van |Trailfinders.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Trailfinders, info@horseholiday.com

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Trailfinders, info@horseholiday.com met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Trailfinders uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat een beveiligde verbinding van de website en het boekingsformulier, een beveiligde server en eveneens software voor het verwerken van reserveringen.

Wijzigingen

Trailfinders behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.